Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


Letter to the Editor
Target delineation and dose prescription of adaptive replanning intensity-modulated radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma
Dehuan Xie, Wanqin Cheng, Shaowen Lv, Rui Zhong, Lei Wang, Jiang Hu, Mingli Wang, Shaomin Huang, Yong Su and Yunfei Xia
Cancer Communications 2019 39: 18
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 4/15/2019   doi:10.1186/s40880-019-0364-x
Original article
Metabolic reprogramming and redox adaptation in sorafenib-resistant leukemia cells: detected by untargeted metabolomics and stable isotope tracing analysis
Xin You, Weiye Jiang, Wenhua Lu, Hui Zhang, Tiantian Yu, Jingyu Tian, Shijun Wen, Guillermo Garcia-Manero, Peng Huang and Yumin Hu
Cancer Communications 2019 39: 17
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 4/2/2019   doi:10.1186/s40880-019-0362-z
Original article
Irinotecan plus S-1 versus S-1 in patients with previously treated recurrent or metastatic esophageal cancer (ESWN 01): a prospective randomized, multicenter, open-labeled phase 3 trial
Jing Huang, Binghe Xu, Ying Liu, Junxing Huang, Ping Lu, Yi Ba, Lin Wu, Yuxian Bai, Shu Zhang, Jifeng Feng, Ying Cheng, Jie Li, Lu Wen, Xianglin Yuan, Changwu Ma, Chunhong Hu, Qingxia Fan and Xi Wang
Cancer Communications 2019 39: 16
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 4/2/2019   doi:10.1186/s40880-019-0359-7
Letter to the Editor
Primary intrathoracic liposarcoma: a clinical analysis of 31 cases
Zhixue Fu, Kun Yang, Xu Yang, Shulan Chen, Wenqing Wang, Dongfu Chen, Jun Zhao, Zhishan Li, Qinfu Feng, Zongmei Zhou, Luhua Wang, Shugeng Gao and Jun Liang
Cancer Communications 2019 39: 15
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 4/2/2019   doi:10.1186/s40880-019-0358-8
Original article
The diagnostic and prognostic values of plasma Epstein-Barr virus DNA for residual cervical lymphadenopathy in nasopharyngeal carcinoma patients: a retrospective study
Sai-Lan Liu, Xue-Song Sun, Xiao-Yun Li, Lin-Quan Tang, Qiu-Yan Chen, Huan-Xin Lin, Yu-Jing Liang, Jin-Jie Yan, Chao Lin, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Yang Li, Hao-Jun Xie, Qing-Nan Tang, Hu Liang, Ling Guo and Hai-Qiang Mai
Cancer Communications 2019 39: 14
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/29/2019   doi:10.1186/s40880-019-0357-9
Review
Mucinous colorectal adenocarcinoma: clinical pathology and treatment options
Cong Luo, Shuyi Cen, Guojun Ding and Wei Wu
Cancer Communications 2019 39: 13
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/29/2019   doi:10.1186/s40880-019-0361-0
Review
Towards precision medicine: advances in 5-hydroxymethylcytosine cancer biomarker discovery in liquid biopsy
Chang, Emily Kunce Stroup, Zhou Zhang, Brian C.-H. Chiu and Wei Zhang
Cancer Communications 2019 39: 12
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/29/2019   doi:10.1186/s40880-019-0356-x
Review
Recent trends from the results of clinical trials on gastric cancer surgery
Takashi Kiyokawa and Takeo Fukagawa
Cancer Communications 2019 39: 11
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/27/2019   doi:10.1186/s40880-019-0360-1
Guideline and Consensus
The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO): clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer
Feng-Hua Wang, Lin Shen, Jin Li, Zhi-Wei Zhou, Han Liang, Xiao-Tian Zhang, Lei Tang, Yan Xin, Jing Jin, Yu-Jing Zhang, Xiang-Lin Yuan, Tian-Shu Liu, Guo-Xin Li, Qi Wu, Hui-Mian Xu, Jia-Fu Ji, Yuan-Fang Li, Xin Wang, Shan Yu, Hao Liu, Wen-Long Guan and Rui-Hua Xu
Cancer Communications 2019 39: 10
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/18/2019   doi:10.1186/s40880-019-0349-9
Research highlight
Disrupting redox stabilizer: a novel therapeutic strategy for colorectal cancer
Dunyaporn Trachootham and Watcharapol Khoonin
Cancer Communications 2019 39: 9
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/12/2019   doi:10.1186/s40880-019-0355-y

<<    Page 1 of 18  >>    
CJC Wechat 微信公众号


 

Editorial Manager


CC adopts Editorial Manager to manage its submissions from Dec.18, 2014

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by BioMed Central

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China