Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


Original article
Development and validation of an endoscopic images-based deep learning model for detection with nasopharyngeal malignancies
Chaofeng Li, Bingzhong Jing, Liangru Ke, Bin Li, Weixiong Xia, Caisheng He, Chaonan Qian, Chong Zhao, Haiqiang Mai, Mingyuan Chen, Kajia Cao, Haoyuan Mo, Ling Guo, Qiuyan Chen, Linquan Tang, Wenze Qiu, Yahui Yu, Hu Liang, Xinjun Huang, Guoying Liu, Wangzhong Li, Lin Wang, Rui Sun, Xiong Zou, Shanshan Guo, Peiyu Huang, Donghua Luo, Fang Qiu, Yishan Wu, Yijun Hua, Kuiyuan Liu, Shuhui Lv, Jingjing Miao, Yanqun Xiang, Ying Sun, Xiang Guo and Xing Lv
Cancer Communications 2018 38: 59
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 9/26/2018   doi:10.1186/s40880-018-0325-9
Original article
Snail promotes metastasis of nasopharyngeal carcinoma partly by down-regulating TEL2
Yi Sang, Chun Cheng, Yi-Xin Zeng and Tiebang Kang
Cancer Communications 2018 38: 58
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 9/26/2018   doi:doi.org/10.1186/s40880-018-0328-6
Letter to the Editor
Development of a novel method for rapid cloning of shRNA vectors, which successfully knocked down CD44 in mesenchymal triple-negative breast cancer cells
Lei Zhou, Dandan Sheng, Qiaodan Deng, Dong Wang and Suling Liu
Cancer Communications 2018 38: 57
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 9/26/2018   doi:10.1186/s40880-018-0327-7
Original article
Transcriptomic but not genomic variability confers phenotype of breast cancer stem cells
Mengying Tong, Ziqian Deng, Mengying Yang, Chang Xu, Xiaolong Zhang, Qingzheng Zhang, Yuwei Liao, Xiaodi Deng, Dekang Lv, Xuehong Zhang, Yu Zhang, Peiying Li, Luyao Song, Bicheng Wang, Aisha Al-Dherasi, Zhiguang Li and Quentin Liu
Cancer Communications 2018 38: 56
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 9/26/2018   doi:10.1186/s40880-018-0326-8
Original article
External validity of a prognostic nomogram for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma based on the 8th edition of the AJCC/UICC staging system: a retrospective cohort study
Pu-Yun OuYang, Kai-Yun You, Lu-Ning Zhang,Yao Xiao, Xiao-Min Zhang and Fang-Yun Xie
Cancer Communications 2018 38: 55
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 9/3/2018   doi:10.1186/s40880-018-0324-x
Original article
Personalized treatment based on mini patient-derived xenografts and WES/RNA sequencing in a patient with metastatic duodenal adenocarcinoma
Peng Zhao, Hui Chen, Danyi Wen, Shuo Mou, Feifei Zhang and Shusen Zheng
Cancer Communications 2018 38: 54
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 9/12/2018   doi:10.1186/s40880-018-0323-y
Original article
Overexpression of amplified in breast cancer 1 (AIB1) gene promotes lung adenocarcinoma aggressiveness in vitro and in vivo by upregulating C-X-C motif chemokine receptor 4
Liru He, Haixia Deng, Shiliang Liu, Jiewei Chen, Binkui Li, Chenyuan Wang, Xin Wang, Yiguo Jiang, Ningfang Ma, Mengzhong Liu and Dan Xie
Cancer Communications 2018 38: 53
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 8/13/2018   doi:10.1186/s40880-018-0320-1
Editorial
Tumor vasculature: a sally port for inhibiting cancer cell spreading
Chao-Nan Qian and Francesco Pezzella
Cancer Communications 2018 38: 52
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 8/3/2018   doi:10.1186/s40880-018-0322-z
Original article
First-generation EGFR tyrosine kinase inhibitor therapy in 106 patients with compound EGFR-mutated lung cancer: a single institution’s clinical practice experience
Xiangyang Yu, Xuewen Zhang, Zichen Zhang, Yongbin Lin, Yingsheng Wen, Yongqiang Chen, Weidong Wang and Lanjun Zhang
Cancer Communications 2018 38: 51
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/28/2018   doi:10.1186/s40880-018-0321-0
Original article
Phenformin alone or combined with gefitinib inhibits bladder cancer via AMPK and EGFR pathways
Yanjun Huang, Sichun Zhou, Caimei He, Jun Deng, Ting Tao, Qiongli Su, Kwame Oteng Darko, Mei Peng and Xiaoping Yang
Cancer Communications 2018 38: 50
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/27/2018   doi:10.1186/s40880-018-0319-7
Original article
Lower genomic stability of induced pluripotent stem cells reflects increased non-homologous end joining
Minjie Zhang, Liu Wang, Ke An†, Jun Cai, Guochao Li, Caiyun Yang, Huixian Liu, Fengxia Du, Xiao Han, Zilong Zhang, Zitong Zhao, Duanqing Pei, Yuan Long, Xin Xie, Qi Zhou and Yingli Sun
Cancer Communications 2018 38: 49
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/26/2018   doi:10.1186/s40880-018-0313-0
Original article
Interactions between life expectancy and the incidence and mortality rates of cancer in China: a population-based cluster analysis
Xiuying Gu, Rongshou Zheng, Changfa Xia, Hongmei Zeng, Siwei Zhang, Xiaonong Zou, Zhixun Yang, He Li and Wanqing Chen
Cancer Communications 2018 38: 44
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/3/2018   doi:10.1186/s40880-018-0308-x
Original article
Azithromycin enhances anticancer activity of TRAIL by inhibiting autophagy and up-regulating the protein levels of DR4/5 in colon cancer cells in vitro and in vivo
Xinran Qiao, Xiaofei Wang, Yue Shang, Yi Li and Shu-zhen Chen
Cancer Communications 2018 38: 43
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/3/2018   doi:10.1186/s40880-018-0309-9
Original article
Differential incidence trends of colon and rectal cancers in Hong Kong: an age-period-cohort analysis
Bo Zhang, Shao-Hua Xie, and Ignatius Tak-sun Yu
Cancer Communications 2018 38: 42
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-28   doi:10.1186/s40880-018-0311-2
Case report
Sustained complete response of advanced hepatocellular carcinoma with metronomic capecitabine: a report of three cases
Giovanni Brandi, Michela Venturi, Stefania De Lorenzo, Francesca Garuti, Giorgio Frega, Andrea Palloni, Ingrid Garajovà, Francesca Abbati, Gioconda Saccoccio, Rita Golfieri, Maria Abbondanza Pantaleo and Maria Aurelia Barbera
Cancer Communications 2018 38: 41
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-26   doi:10.1186/s40880-018-0312-1
Review
Parkinson’s disease-associated protein Parkin: an unusual player in cancer
Juan Liu, Cen Zhang, Wenwei Hu and Zhaohui Feng
Cancer Communications 2018 38: 40
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-26   doi:10.1186/s40880-018-0314-z

<<    Page 1 of 3  >>    

 

Editorial Manager


CC adopts Editorial Manager to manage its submissions from Dec.18, 2014

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by BioMed Central

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China