Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


REVIEW
Tumor organoids: synergistic applications, current challenges, and future prospects in cancer therapy
Jingjing Qu, Farhin Shaheed Kalyani, Li Liu, Tianli Cheng, Lijun Chen
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/29/2021   doi:10.1002/cac2.12224
REVIEW
The efficacy and possible mechanisms of immune checkpoint inhibitors in treating non-small cell lung cancer patients with epidermal growth factor receptor mutation
Lin Ma, Bowen Diao, Zhaoqin Huang, Bin Wang, Jinming Yu, Xiangjiao Meng
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/26/2021   doi:10.1002/cac2.12229
ORIGINAL ARTICLE
Paclitaxel liposome for injection (Lipusu) plus cisplatin versus gemcitabine plus cisplatin in the first-line treatment of locally advanced or metastatic lung squamous cell carcinoma: A multicenter, randomized, open-label, parallel controlled clinical study
Jie Zhang, Yueyin Pan, Qin Shi, Guojun Zhang, Liyan Jiang, Xiaorong Dong, Kangsheng Gu, Huijuan Wang, Xiaochun Zhang, Nong Yang, Yuping Li, Jianping Xiong, Tienan Yi, Min Peng, Yong Song, Yun Fan, Jiuwei Cui, Gongyan Chen, Wei Tan, Aimin Zang, Qisen Guo, Guangqiang Zhao, Ziping Wang, Jianxing He, Wenxiu Yao, Xiaohong Wu, Kai Chen, Xiaohua Hu, Chunhong Hu, Lu Yue, Da Jiang, Guangfa Wang, Junfeng Liu, Guohua Yu, Junling Li, Jianling Bai, Wenmin Xie, Weihong Zhao, Lihong Wu, Caicun Zhou
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/26/2021   doi:10.1002/cac2.12225
ORIGINAL ARTICLE
DNA crosslinking and recombination-activating genes 1/2 (RAG1/2) are required for oncogenic splicing in acute lymphoblastic leukemia
Hao Zhang, Nuo Cheng, Zhihui Li, Ling Bai, Chengli Fang, Yuwen Li, Weina Zhang, Xue Dong, Minghao Jiang, Yang Liang, Sujiang Zhang, Jianqing Mi, Jiang Zhu, Yu Zhang, Sai-Juan Chen, Yajie Zhao, Xiang-Qin Weng, Weiguo Hu, Zhu Chen, Jinyan Huang, Guoyu Meng
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/26/2021   doi:10.1002/cac2.12234
GUIDELINES AND CONSENSUS
The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) clinical guidelines for the diagnosis and treatment of nasopharyngeal carcinoma
Ling-Long Tang, Yu-Pei Chen, Chuan-Ben Chen, Ming-Yuan Chen, Nian-Yong Chen, Xiao-Zhong Chen, Xiao-Jing Du, Wen-Feng Fang, Mei Feng, Jin Gao, Fei Han, Xia He, Chao-Su Hu, De-sheng Hu, Guang-Yuan Hu, Hao Jiang, Wei Jiang, Feng Jin, Jin-Yi Lang, Jin-Gao Li, Shao-Jun Lin, Xu Liu, Qiu-Fang Liu, Lin Ma, Hai-Qiang Mai, Ji-Yong Qin, Liang-Fang Shen, Ying Sun, Pei-Guo Wang, Ren-Sheng Wang, Ruo-Zheng Wang, Xiao-Shen Wang, Ying Wang, Hui Wu, Yun-Fei Xia, Shao-Wen Xiao, Kun-Yu Yang, Jun-Lin Yi, Xiao-Dong Zhu, Jun Ma
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/26/2021   doi:10.1002/cac2.12218
ORIGINAL ARTICLE
Efficacy and safety of a novel anti-HER2 therapeutic antibody RC48 in patients with HER2-overexpressing, locally advanced or metastatic gastric or gastroesophageal junction cancer: a single-arm phase II study
Zhi Peng, Tianshu Liu, Jia Wei, Airong Wang, Yifu He, Liuzhong Yang, Xizhi Zhang, Nanfeng Fan, Suxia Luo, Zhen Li, Kangsheng Gu, Jianwei Lu, Jianming Xu, Qingxia Fan, Ruihua Xu, Liangming Zhang, Enxiao Li, Yuping Sun, Guohua Yu, Chunmei Bai, Yong Liu, Jiangzheng Zeng, Jieer Ying, Xinjun Liang, Nong Xu, Chao Gao, Yongqian Shu, Dong Ma, Guanghai Dai, Shengmian Li, Ting Deng, Yuehong Cui, Jianmin Fang, Yi Ba, Lin Shen
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/19/2021   doi:10.1002/cac2.12214
LETTER TO THE EDITOR
Licochalcone A suppresses Sp1 expression with potential anti-myeloma activity
Hua Bai, Min Zhou, He Zhou, Qiaoyan Han, Han Xu, Peipei Xu, Bing Chen
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/19/2021   doi:10.1002/cac2.12223
RESEARCH HIGHLIGHT
Single whole-genome sequencing analysis of metastatic biopsy is sufficient for investigational treatment opportunities in cancer
Xifeng Dong, Rong Fu
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/17/2021   doi:10.1002/cac2.12232
EDITORIAL
Phospholipase iPLA2β acts as a guardian against ferroptosis
Chao Mao, Guang Lei, Li Zhuang, Boyi Gan
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/17/2021   doi:10.1002/cac2.12231
LETTER TO THE EDITOR
Nut and peanut butter consumption and risk of prostate cancer in the NIH-AARP diet and health study
Mimi Ton, Leah M. Ferrucci, Stephanie J. Weinstein, Maryam Hashemian, Demetrius Albanes, Jiaqi Huang
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 10/17/2021   doi:10.1002/cac2.12230

<<    Page 1 of 43  >>    
CJC Wechat 微信公众号


 

Editorial Manager


CC adopts ScholarOne Manuscripts to manage its submissions from Nov.1, 2019

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by Wiley

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China