Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


Original article
Clinicopathological features and impact of adjuvant chemotherapy on the long-term survival of patients with multiple gastric cancers: a propensity score matching analysis
Jian-Xian Lin, Zu-Kai Wang, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Ze-Ning Huang, Ju-Li Lin, Chao-Hui Zheng, Chang-Ming Huang and Ping Li
Cancer Communications 2019 39: 4
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/11/2019   doi:10.1186/s40880-019-0350-3
Original article
TES functions as a Mena-dependent tumor suppressor in gastric cancer carcinogenesis and metastasis
Dan‑dan Wang, Yi‑bing Chen, Jing‑jing Zhao, Xiao‑fei Zhang, Guang‑chao Zhu, De‑sheng Weng, Ke Pan, Lin Lv, Qiu‑zhong Pan, Shan‑shan Jiang, Lei‑lei Wang and Jian‑chuan Xia
Cancer Communications 2019 39: 3
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 1/23/2019   doi:10.1186/s40880-019-0347-y
Research highlight
A novel role of LncRNA in regulating tumor metabolism and angiogenesis under hypoxia
Jie Luo, Lee F. Langer and Jian Liu
Cancer Communications 2019 39: 2
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/4/2019   doi:10.1186/s40880-019-0348-x
Original article
The prognostic and therapeutic implications of circulating tumor cell phenotype detection based on epithelial–mesenchymal transition markers in the first-line chemotherapy of HER2-negative metastatic breast cancer
Xiuwen Guan, Fei MaEmail author, Chunxiao Li, Shiyang Wu, Shangying Hu, Jiefen Huang, Xiaoying Sun, Jiayu Wang, Yang Luo, Ruigang Cai, Ying Fan, Qiao Li, Shanshan Chen, Pin Zhang, Qing Li and Binghe Xu
Cancer Communications 2019 39: 1
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 1/3/2019   doi:10.1186/s40880-018-0346-4
Original article
Incidence, mortality, and temporal patterns of oropharyngeal cancer in China: a population-based study
Jie Liu, Xu-li Yang, Si-Wei Zhang, Li-Ping Zhu and Wan-Qing Chen
Cancer Communications 2018 38: 75
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 12/29/2018   doi:10.1186/s40880-018-0345-5
Original article
A curative-intent endoscopic surgery for postradiation nasopharyngeal necrosis in patients with nasopharyngeal carcinoma
Xiong Zou, Shun-Lan Wang, You-Ping Liu, Yan-Ling Liu, Ru-Hai Zou, Yi-Nuan Zhang, Rui You, Qi Yang, Yu-Long Xie, Mei Lin, Pei-Yu Huang, Rou Jiang, Meng-Xia Zhang, Chao-Nan Qian, Hai-Qiang Mai, Ling Guo, Ming-Huang Hong and Ming-Yuan Chen
Cancer Communications 2018 38: 74
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 12/22/2018   doi:10.1186/s40880-018-0338-4
Original article
Total mesorectal excision with or without preoperative chemoradiotherapy for resectable mid/low rectal cancer: a long-term analysis of a prospective, single-center, randomized trial
Fulong Wang, Wenhua Fan, Jianhong Peng, Zhenhai Lu, Zhizhong Pan, Liren Li, Yuanhong Gao, Hui Li, Gong Chen, Xiaojun Wu, Peirong Ding, Zhifan Zeng and Desen Wan
Cancer Communications 2018 38: 73
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 12/20/2018   doi:10.1186/s40880-018-0342-8
Research highlight
Liquid biopsy: a powerful tool to monitor trastuzumab resistance in HER2-positive metastatic gastric cancer
Lin Shen
Cancer Communications 2018 38: 72
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 12/7/2018   doi:10.1186/s40880-018-0344-6
Original article
The association between early-onset cardiac events caused by neoadjuvant or adjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancer patients and some novel autophagy-related polymorphisms in their genomic DNA: a real-world study
Binliang Liu, Tao An, Meiying Li, Zongbi Yi, Chunxiao Li, Xiaoying Sun, Xiuwen Guan, Lixi Li, Yanfeng Wang, Yuhui Zhang, Binghe Xu, Fei Ma and Yixin Zeng
Cancer Communications 2018 38: 71
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 12/11/2018   doi:10.1186/s40880-018-0343-7
Original article
The genomics of desmoplastic small round cell tumor reveals the deregulation of genes related to DNA damage response, epithelial–mesenchymal transition, and immune response
Andrea Devecchi, Loris De Cecco, Matteo Dugo, Donata Penso, Gianpaolo Dagrada, Silvia Brich, Silvia Stacchiotti, Marialuisa Sensi, Silvana Canevari and Silvana Pilotti
Cancer Communications 2018 38: 70
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 12/11/2018   doi:10.1186/s40880-018-0339-3

<<    Page 1 of 8  >>    
CJC Wechat 微信公众号


 

Editorial Manager


CC adopts Editorial Manager to manage its submissions from Dec.18, 2014

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by BioMed Central

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China