Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


ORIGINAL ARTICLE
Integrative proteomics reveals the role of E3 ubiquitin ligase SYVN1 in hepatocellular carcinoma metastasis
Feiyang Ji, Menghao Zhou, Zeyu Sun, Zhengyi Jiang, Huihui Zhu, Zhongyang Xie, Xiaoxi Ouyang, Lingjian Zhang, Lanjuan Li
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/1/2021   doi:10.1002/cac2.12192
ORIGINAL ARTICLE
Intra-heterogeneity in transcription and chemoresistant property of leukemia-initiating cells in murine Setd2?/? acute myeloid leukemia
Jiachun Song, Longting Du, Ping Liu, Fuhui Wang, Bo Zhang, Yinyin Xie, Jing Lu, Yi Jin, Yan Zhou, Gang Lv, Jianmin Zhang, Saijuan Chen, Zhu Chen, Xiaojian Sun, Yuanliang Zhang, Qiuhua Huang
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/1/2021   doi:10.1002/cac2.12189
GUIDELINES AND CONSENSUS
The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO): Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer, 2021
Feng-Hua Wang, Xiao-Tian Zhang, Yuan-Fang Li, Lei Tang, Xiu-Juan Qu, Jie-Er Ying, Jun Zhang, Ling-Yu Sun, Rong-Bo Lin, Hong Qiu, Chang Wang, Miao-Zhen Qiu, Mu-Yan Cai, Qi Wu, Hao Liu, Wen-Long Guan, Ai-Ping Zhou, Yu-Jing Zhang, Tian-Shu Liu, Feng Bi, Xiang-Lin Yuan, Sheng-Xiang Rao, Yan Xin, Wei-Qi Sheng, Hui-Mian Xu, Guo-Xin Li, Jia-Fu Ji, Zhi-Wei Zhou, Han Liang, Yan-Qiao Zhang, Jing Jin, Lin Shen, Jin Li, Rui-Hua Xu
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 7/1/2021   doi:10.1002/cac2.12193
ORIGINAL ARTICLE
Bevacizumab biosimilar LY01008 compared with bevacizumab (Avastin) as first-line treatment for Chinese patients with unresectable, metastatic, or recurrent non-squamous non–small-cell lung cancer: A multicenter, randomized, double-blinded, phase III trial
Yuankai Shi, Kaijian Lei, Yuming Jia, Bingqiang Ni, Zhiyong He, Minghong Bi, Xicheng Wang, Jianhua Shi, Ming Zhou, Qian Sun, Guolei Wang, Dongji Chen, Yongqian Shu, Lianke Liu, Zhongliang Guo, Yong Liu, Junquan Yang, Ke Wang, Ke Xiao, Lin Wu, Tienan Yi, Debin Sun, Mafei Kang, Tianjiang Ma, Yimin Mao, Jinsheng Shi, Tiegang Tang, Yan Wang, Puyuan Xing, Dongqing Lv, Wangjun Liao, Zhiguo Luo, Bin Wang, Xiaohong Wu, Xiaoli Zhu, Shuhua Han, Qisen Guo, Rongyu Liu, Zhiwei Lu, Jianyong Zhang, Jian Fang, Changlu Hu, Yinghua Ji, Guolong Liu, Hong Lu, Dedong Wu, Junhong Zhang, Shuyang Zhu, Zheng Liu, Wensheng Qiu, Feng Ye, Yan Yu, Yanqiu Zhao, Qinhong Zheng, Jun Chen, Zhanyu Pan, Yiping Zhang, Wenjuan Lian, Bo Jiang, Bo Qiu, Guojun Zhang, Hua Zhang, Yanju Chen, Yuan Chen, Hongbing Duan, Manxiang Li, Shengming Liu, Lijun Ma, Hongming Pan, Xia Yuan, Xueli Yuan, Yulong Zheng, Emei Gao, Li Zhao, Shumin Wang, Can Wu
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/29/2021   doi:10.1002/cac2.12179
REVIEW
Advancing to the era of cancer immunotherapy
Yun Wang, Min Wang, Hao-Xiang Wu, Rui-Hua Xu
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/24/2021   doi:10.1002/cac2.12178
ORIGINAL ARTICLE
Mitochondrial transcription factor A plays opposite roles in the initiation and progression of colitis-associated cancer
Shirong Yang, Xianli He, Jing Zhao, Dalin Wang, Shanshan Guo, Tian Gao, Gang Wang, Chao Jin, Zeyu Yan, Nan Wang, Yongxing Wang, Yilin Zhao, Jinliang Xing, Qichao Huang
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/23/2021   doi:10.1002/cac2.12184
ORIGINAL ARTICLE
KDELR2 promotes breast cancer proliferation via HDAC3‐mediated cell cycle progression
Haoran Wei, Wenhao Ma, Xiaofei Lu, Haiying Liu, Kashuai Lin, Yinghui Wang, Zijian Ye, Linchong Sun, Zhitong Huang, Tingting Pan, Zilong Zhou, Eric Y. Cheng, Huafeng Zhang, Ping Gao, Xiuying Zhong
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/19/2021   doi:10.1002/cac2.12180
ORIGINAL ARTICLE
Improved esophageal squamous cell carcinoma screening effectiveness by risk-stratified endoscopic screening: evidence from high-risk areas in China
He Li, Chao Ding, Hongmei Zeng, Rongshou Zheng, Maomao Cao, Jiansong Ren, Jufang Shi, Dianqin Sun, Siyi He, Zhixun Yang, Yiwen Yu, Zhe Zhang, Xibin Sun, Guizhou Guo, Guohui Song, Wenqiang Wei, Wanqing Chen, Jie He
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/19/2021   doi:10.1002/cac2.12186
REVIEW
Metabolic regulation in the immune response to cancer
Qi Wu, Xin Yu, Juanjuan Li, Shengrong Sun, Yi Tu
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/18/2021   doi:10.1002/cac2.12182
REVIEW
Improving antitumor immunity using antiangiogenic agents: Mechanistic insights, current progress, and clinical challenges
Shu-Jin Li, Jia-Xian Chen, Zhi-Jun Sun
Cancer Communications 2021 41:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 6/18/2021   doi:10.1002/cac2.12183

<<    Page 2 of 39  >>    
CJC Wechat 微信公众号


 

Editorial Manager


CC adopts ScholarOne Manuscripts to manage its submissions from Nov.1, 2019

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by Wiley

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China