Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


Original article
Age exerts a continuous effect in the outcomes of Asian breast cancer patients treated with breast-conserving therapy
Fuh Yong Wong, Wei Ying Tham, Wen Long Nei, Cindy Lim and Hui Miao
Cancer Communications 2018 38: 39
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-26   doi:10.1186/s40880-018-0310-3
Original article
Boron neutron capture therapy for vulvar melanoma and genital extramammary Paget’s disease with curative responses
Junichi Hiratsuka, Nobuhiko Kamitani, Ryo Tanaka, Eisaku Yoden, Ryuji Tokiya, Minoru Suzuki, Rolf F. Barth and Koji Ono
Cancer Communications 2018 38: 38
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-19   doi:10.1186/s40880-018-0297-9
Review
Clinical trials for treating recurrent head and neck cancer with boron neutron capture therapy using the Tsing-Hua Open Pool Reactor
Ling-Wei Wang, Yen-Wan Hsueh Liu, Fong-In Chou and Shiang-Huei Jiang
Cancer Communications 2018 38: 37
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-19   doi:10.1186/s40880-018-0295-y
Commentary
A realistic appraisal of boron neutron capture therapy as a cancer treatment modality
Rolf F. Barth, Zizhu Zhang and Tong Liu
Cancer Communications 2018 38: 36
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-19   doi:10.1186/s40880-018-0280-5
Review
Boron delivery agents for neutron capture therapy of cancer
Rolf F. Barth, Peng Mi and Weilian Yang
Cancer Communications 2018 38: 35
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-19   doi:10.1186/s40880-018-0299-7
News and Views
Challenges and research opportunities for lung cancer screening in China
Zixing Wang, Yuyan Wang, Yao Huang, Fang Xue, Wei Han, Yaoda Hu, Lei Wang, Wei Song and Jingmei Jiang
Cancer Communications 2018 38: 34
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-7   doi:10.1186/s40880-018-0305-0
Original article
NS1-binding protein radiosensitizes esophageal squamous cell carcinoma by transcriptionally suppressing c-Myc
Yuwen Wang, Jingjing Cheng, Dan Xie, Xiaofeng Ding, Hailing Hou, Xi Chen, Puchun Er, Furong Zhang, Lujun Zhao, Zhiyong Yuan, Qingsong Pang, Ping Wang and Dong Qian
Cancer Communications 2018 38: 33
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-5   doi:10.1186/s40880-018-0307-y
Original article
Attenuated FOLFIRINOX in the salvage treatment of gemcitabine-refractory advanced pancreatic cancer: a phase II study
Jung Hoon Kim, Sang-Cheol Lee, Sung Yong Oh, Seo-Young Song, Namsu Lee, Eun Mi Nam, Soonil Lee, In Gyu Hwang, Hyo Rak Lee, Kyu Taek Lee, Sang-Byung Bae, Han Jo Kim, Joung Soon Jang, Do Hyoung Lim, Hyun Woo Lee, Seok Yun Kang and Jung Hun Kang
Cancer Communications 2018 38: 32
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-6-4   doi:10.1186/s40880-018-0304-1
Original article
Safety and efficacy of obinutuzumab in Chinese patients with B-cell lymphomas: a secondary analysis of the GERSHWIN trial
Yan Qin, Yuqin Song, Zhixiang Shen, Xin Du, Wei Ji, Wanling Hsu, Jun Zhu and Yuankai Shi
Cancer Communications 2018 38: 31
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/30/2018   doi:10.1186/s40880-018-0300-5
Case report
Spontaneous regression of mantle cell lymphoma: a report of four cases
Haige Ye, Aakash Desai, Tiejun Gong, Dongfeng Zeng, Krystle Nomie, Wendy Chen, Wei Wang, Jorge Romaguera and Michael L. Wang
Cancer Communications 2018 38: 30
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/30/2018   doi:10.1186/s40880-018-0306-z
Original article
Is there a survival benefit from adjuvant chemotherapy for patients with liver oligometastases from colorectal cancer after curative resection?
Zhizhong Pan, Jianhong Peng, Junzhong Lin, Gong Chen, Xiaojun Wu, Zhenhai Lu, Yuxiang Deng, Yujie Zhao, Qiaoqi Sui and Desen Wan
Cancer Communications 2018 38: 29
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/30/2018   doi:10.1186/s40880-018-0298-8
Original article
Epidermal growth factor receptor (EGFR) T790M mutation identified in plasma indicates failure sites and predicts clinical prognosis in non-small cell lung cancer progression during first-generation tyrosine kinase inhibitor therapy: a prospective observational study
Shirong Zhang, Lucheng Zhu, Bing Xia, Enguo Chen, Qiong Zhao, Xiaochen Zhang, Xueqin Chen, Xufeng Chen and Shenglin Ma
Cancer Communications 2018 38: 28
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/22/2018   doi:10.1186/s40880-018-0303-2
Review
Lipid metabolism reprogramming and its potential targets in cancer
Chunming Cheng, Feng Geng, Xiang Cheng and Deliang Guo
Cancer Communications 2018 38: 27
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/21/2018   doi:10.1186/s40880-018-0301-4
Original article
Long- versus short-interval follow-up after resection of hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study
Wei He, Yun Zheng, Ruhai Zou, Jingxian Shen, Junping Yang, Jiliang Qiu, Qiang Tao, Wenwu Liu, Zhiwen Yang, Yuanping Zhang, Binkui Li and Yunfei Yuan
Cancer Communications 2018 38: 26
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/30/2018   doi:10.1186/s40880-018-0296-x
Review
Metabolic recoding of epigenetics in cancer
Yi-Ping Wang and Qun-Ying Lei
Cancer Communications 2018 38: 25
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/21/2018   doi:10.1186/s40880-018-0302-3
Original article
Neoadjuvant oxaliplatin and capecitabine combined with bevacizumab plus radiotherapy for locally advanced rectal cancer: results of a single-institute phase II study
Xin Yu, Qiao-xuan Wang, Wei-wei Xiao, Hui Chang, Zhi-fan Zeng, Zhen-hai Lu, Xiao-jun Wu, Gong Chen, Zhi-zhong Pan, De-sen Wan, Pei-rong Ding and Yuan-hong Gao
Cancer Communications 2018 38: 24
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/21/2018   doi:10.1186/s40880-018-0294-z
Original article
A novel nomogram individually predicting disease-specific survival after D2 gastrectomy for advanced gastric cancer
Wei Wang, Zhe Sun, Jing-Yu Deng, Xiao-Long Qi, Xing-Yu Feng, Cheng Fang, Xing-Hua Ma, Zhen-Ning Wang, Han Liang, Hui-Mian Xu and Zhi-Wei Zhou
Cancer Communications 2018 38: 23
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/15/2018   doi:10.1186/s40880-018-0293-0
Original article
Cardiotoxicity of 5-fluorouracil and capecitabine in Chinese patients: a prospective study
Jianjun Peng, Chao Dong, Chang Wang, Weihua Li, Hao Yu, Min Zhang, Qun Zhao, Bo Zhu, Jun Zhang, Wenliang Li, Fenghua Wang, Qiong Wu, Wenhao Zhou, Ying Yuan, Meng Qiu and Gong Chen
Cancer Communications 2018 38: 22
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/11/2018   doi:10.1186/s40880-018-0292-1
Original Article
Effect of induction chemotherapy with cisplatin, fluorouracil, with or without taxane on locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: a retrospective, propensity score-matched analysis
Guo-Ying Liu, Xing Lv, Yi-Shan Wu, Min-Jie Mao, Yan-Fang Ye, Ya-Hui Yu, Hu Liang, Jing Yang, Liang-Ru Ke, Wen-Ze Qiu, Xin-Jun Huang, Wang-Zhong Li, Xiang Guo, Yan-Qun Xiang and Wei-Xiong Xia
Cancer Communications 2018 38: 21
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-5-10   doi:10.1186/s40880-018-0283-2
Original Article
Ultrasound-guided fine needle aspiration of retropharyngeal lymph nodes after radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma: a novel technique for accurate diagnosis
Long-Jun He, Chuanbo Xie, Yin Li, Lin-Na Luo, Ke Pan, Xiao-Yan Gao, Li-Zhi Liu, Jian-Ming Gao, Guang-Yu Luo, Hong-Bo Shan, Ming-Yuan Chen, Chong Zhao, Wei-Jun Fan, Ping Yang, Guo-Liang Xu and Jian-Jun Li
Cancer Communications 2018 38: 20
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-5-9   doi:10.1186/s40880-018-0286-z

<<    Page 2 of 3  >>    

 

Editorial Manager


CC adopts Editorial Manager to manage its submissions from Dec.18, 2014

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by BioMed Central

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China