Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


LETTER TO THE EDITOR
Matrisomal genes in squamous cell carcinoma of head and neck influence tumor cell motility and response to cetuximab treatment
Kah Yee Goh, Kah Weng Lau, Terence You De Cheng, Su Chin Tham, Chwee Teck Lim, Narayanan Gopalakrishna Iyer, Su Bin Lim, Darren Wan-Teck Lim
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/2/2022   doi:10.1002/cac2.12279
ORIGINAL ARTICLE
The Fibrillin‐1/VEGFR2/STAT2 signaling axis promotes chemoresistance via modulating glycolysis and angiogenesis in ovarian cancer organoids and cells
Ziliang Wang, Wei Chen, Ling Zuo, Midie Xu, Yong Wu, Jiami Huang, Xu Zhang, Yongheng Li, Jing Wang, Jing Chen, Husheng Wang, Huizhen Sun
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 3/2/2022   doi:10.1002/cac2.12274
ORIGINAL ARTICLE
XELOX doublet regimen versus EOX triplet regimen as first‐line treatment for advanced gastric cancer: An open‐labeled, multicenter, randomized, prospective phase III trial (EXELOX)
Xiao-Dong Zhu, Ming-Zhu Huang, Yu-Sheng Wang, Wan-Jing Feng, Zhi-Yu Chen, Yi-Fu He, Xiao-Wei Zhang, Xin Liu, Chen-Chen Wang, Wen Zhang, Jie-Er Ying, Jun Wu, Lei Yang, Yan-Ru Qin, Jian-Feng Luo, Xiao-Ying Zhao, Wen-Hua Li, Zhe Zhang, Li-Xin Qiu, Qi-Rong Ge
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/25/2022   doi:10.1002/cac2.12278
ORIGINAL ARTICLE
Phosphatidylserine released from apoptotic cells in tumor induces M2‐like macrophage polarization through the PSR‐STAT3‐JMJD3 axis
Xiao Liang, Min Luo, Bin Shao, Jing-Yun Yang, An Tong, Rui-Bo Wang, Yan-Tong Liu, Ren Jun, Ting Liu, Tao Yi, Xia Zhao, Yu-Quan Wei, Xia-Wei Wei
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/22/2022   doi:10.1002/cac2.12272
ORIGINAL ARTICLE
Essential roles of exosome and circRNA_101093 on ferroptosis desensitization in lung adenocarcinoma
Xiao Zhang, Yunhua Xu, Lifang Ma, Keke Yu, Yongjie Niu, Xin Xu, Yi Shi, Susu Guo, Xiangfei Xue, Yikun Wang, Shiyu Qiu, Jiangtao Cui, Hong Wang, Xiaoting Tian, Yayou Miao, Fanyu Meng, Yongxia Qiao, Yongchun Yu, Jiayi Wang
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/20/2022   doi:10.1002/cac2.12275
ORIGINAL ARTICLE
Aberrant translation regulated by METTL1/WDR4-mediated tRNA N7-methylguanosine modification drives head and neck squamous cell carcinoma progression
Jie Chen, Kang Li, Jianwen Chen, Xiaochen Wang, Rongsong Ling, Maosheng Cheng, Zhi Chen, Fangfang Chen, Qianting He, Shuai Li, Caihua Zhang, Yizhou Jiang, Qianming Chen, Anxun Wang, Demeng Chen
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/18/2022   doi:10.1002/cac2.12273
LETTER TO THE EDITOR
Combination of anti‐PD‐L1 antibody with peptide MEL‐dKLA targeting M2 tumor‐associated macrophages suppresses breast cancer metastasis
Chanju Lee, Hyunji Lee, Hayoon Cho, Soyoung Kim, Ilseob Choi, Young-Sik Hwang, Hyunju Jeong, Hogi Jang, Sehyun Pak, Deok-Sang Hwang, Ik-Hwan Han, Hyunsu Bae
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/16/2022   doi:10.1002/cac2.12276
LETTER TO THE EDITOR
Bone marrow metastasis from advanced gastric cancer complicated with disseminated intravascular coagulation: a highly aggressive but manageable disease subtype
Xiaohui Zhai, Caiqin Wang, Shanshan Li, Taiyuan Cao, Ge Du, Yan Zhang, Dianke Chen, Xinjuan Fan, Yan Huang, Ping Hu, Jian Zheng, Zuli Yang, Lei Lian, Junsheng Peng, Ping Lan, Jian Xiao
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/15/2022   doi:1227710.1002/cac2.
ORIGINAL ARTICLE
Age‐specific effectiveness of primary human papillomavirus screening versus cytology in a cervical cancer screening program: a nationwide cross‐sectional study
Heling Bao, Lan Ma, Yanxia Zhao, Bo Song, Jiangli Di, Linhong Wang, Yanqiu Gao, Wenhui Ren, Shi Wang, Jiuling Wu, Hai-Jun Wang
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/10/2022   doi:10.1002/cac2.12256
REVIEW
Ferroptosis in cancer and cancer immunotherapy
Lei Zhao, Xiaoxue Zhou, Feng Xie, Lei Zhang, Haiyan Yan, Jun Huang, Chong Zhang, Fangfang Zhou, Jun Chen, Long Zhang
Cancer Communications 2022 42:
[ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2/8/2022   doi:10.1002/cac2.12250

<<    Page 2 of 47  >>    
CJC Wechat 微信公众号


 

Editorial Manager


CC adopts ScholarOne Manuscripts to manage its submissions from Nov.1, 2019

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by Wiley

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China