Cancer Communications
indexed by SCI
BMC


Original article
Is there a survival benefit from adjuvant chemotherapy for patients with liver oligometastases from colorectal cancer after curative resection?
Zhizhong Pan, Jianhong Peng, Junzhong Lin, Gong Chen, Xiaojun Wu, Zhenhai Lu, Yuxiang Deng, Yujie Zhao, Qiaoqi Sui and Desen Wan
Cancer Communications 2018 38: 29
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/30/2018   doi:10.1186/s40880-018-0298-8
Original article
Epidermal growth factor receptor (EGFR) T790M mutation identified in plasma indicates failure sites and predicts clinical prognosis in non-small cell lung cancer progression during first-generation tyrosine kinase inhibitor therapy: a prospective observational study
Shirong Zhang, Lucheng Zhu, Bing Xia, Enguo Chen, Qiong Zhao, Xiaochen Zhang, Xueqin Chen, Xufeng Chen and Shenglin Ma
Cancer Communications 2018 38: 28
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/22/2018   doi:10.1186/s40880-018-0303-2
Review
Lipid metabolism reprogramming and its potential targets in cancer
Chunming Cheng, Feng Geng, Xiang Cheng and Deliang Guo
Cancer Communications 2018 38: 27
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/21/2018   doi:10.1186/s40880-018-0301-4
Original article
Long- versus short-interval follow-up after resection of hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study
Wei He, Yun Zheng, Ruhai Zou, Jingxian Shen, Junping Yang, Jiliang Qiu, Qiang Tao, Wenwu Liu, Zhiwen Yang, Yuanping Zhang, Binkui Li and Yunfei Yuan
Cancer Communications 2018 38: 26
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/30/2018   doi:10.1186/s40880-018-0296-x
Review
Metabolic recoding of epigenetics in cancer
Yi-Ping Wang and Qun-Ying Lei
Cancer Communications 2018 38: 25
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/21/2018   doi:10.1186/s40880-018-0302-3
Original article
Neoadjuvant oxaliplatin and capecitabine combined with bevacizumab plus radiotherapy for locally advanced rectal cancer: results of a single-institute phase II study
Xin Yu, Qiao-xuan Wang, Wei-wei Xiao, Hui Chang, Zhi-fan Zeng, Zhen-hai Lu, Xiao-jun Wu, Gong Chen, Zhi-zhong Pan, De-sen Wan, Pei-rong Ding and Yuan-hong Gao
Cancer Communications 2018 38: 24
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/21/2018   doi:10.1186/s40880-018-0294-z
Original article
A novel nomogram individually predicting disease-specific survival after D2 gastrectomy for advanced gastric cancer
Wei Wang, Zhe Sun, Jing-Yu Deng, Xiao-Long Qi, Xing-Yu Feng, Cheng Fang, Xing-Hua Ma, Zhen-Ning Wang, Han Liang, Hui-Mian Xu and Zhi-Wei Zhou
Cancer Communications 2018 38: 23
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/15/2018   doi:10.1186/s40880-018-0293-0
Original article
Cardiotoxicity of 5-fluorouracil and capecitabine in Chinese patients: a prospective study
Jianjun Peng, Chao Dong, Chang Wang, Weihua Li, Hao Yu, Min Zhang, Qun Zhao, Bo Zhu, Jun Zhang, Wenliang Li, Fenghua Wang, Qiong Wu, Wenhao Zhou, Ying Yuan, Meng Qiu and Gong Chen
Cancer Communications 2018 38: 22
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 5/11/2018   doi:10.1186/s40880-018-0292-1
Original Article
Effect of induction chemotherapy with cisplatin, fluorouracil, with or without taxane on locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: a retrospective, propensity score-matched analysis
Guo-Ying Liu, Xing Lv, Yi-Shan Wu, Min-Jie Mao, Yan-Fang Ye, Ya-Hui Yu, Hu Liang, Jing Yang, Liang-Ru Ke, Wen-Ze Qiu, Xin-Jun Huang, Wang-Zhong Li, Xiang Guo, Yan-Qun Xiang and Wei-Xiong Xia
Cancer Communications 2018 38: 21
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-5-10   doi:10.1186/s40880-018-0283-2
Original Article
Ultrasound-guided fine needle aspiration of retropharyngeal lymph nodes after radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma: a novel technique for accurate diagnosis
Long-Jun He, Chuanbo Xie, Yin Li, Lin-Na Luo, Ke Pan, Xiao-Yan Gao, Li-Zhi Liu, Jian-Ming Gao, Guang-Yu Luo, Hong-Bo Shan, Ming-Yuan Chen, Chong Zhao, Wei-Jun Fan, Ping Yang, Guo-Liang Xu and Jian-Jun Li
Cancer Communications 2018 38: 20
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-5-9   doi:10.1186/s40880-018-0286-z
Original Article
Xenograft tumors derived from malignant pleural effusion of the patients with non-small-cell lung cancer as models to explore drug resistance
Yunhua Xu, Feifei Zhang, Xiaoqing Pan, Guan Wang, Lei Zhu, Jie Zhang, Danyi Wen and Shun Lu
Cancer Communications 2018 38: 19
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-5-9   doi:10.1186/s40880-018-0284-1
Original Article
Aldolase A promotes proliferation and G1/S transition via the EGFR/MAPK pathway in non-small cell lung cancer
Hailu Fu, Huijun Gao, Xiaoyu Qi, Lei Zhao, Donghua Wu, Yuxin Bai, Huimin Li, Xuan Liu, Jun Hu and Shujuan Shao
Cancer Communications 2018 38: 18
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-5-8   doi:10.1186/s40880-018-0290-3
Review
New insights from the widening homogeneity perspective to target intratumor heterogeneity
Mengying Tong, Ziqian Deng, Xiaolong Zhang, Bin He, Mengying Yang, Wei Cheng and Quentin Liu
Cancer Communications 2018 38: 17
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-5-4   doi:10.1186/s40880-018-0287-y
Case Report
Somatic mutation landscape of a meningioma and its pulmonary metastasis
Yaran Du, Ting Lu, Song Huang, Fangfang Ren, Gang Cui and Jian Chen
Cancer Communications 2018 38: 16
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-5-4   doi:10.1186/s40880-018-0291-2
Original Article
Efficacy of the hypoxia-activated prodrug evofosfamide (TH-302) in nasopharyngeal carcinoma in vitro and in vivo
Yan Huang, Ying Tian, Yuanyuan Zhao, Cong Xue, Jianhua Zhan, Lin Liu, Xiaobo He and Li Zhang
Cancer Communications 2018 38: 15
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-5-3   doi:10.1186/s40880-018-0285-0
Original Article
Impact of type 2 diabetes mellitus on short-term and long-term outcomes of patients with esophageal squamous cell cancer undergoing resection: a propensity score analysis
Wang Yao, Yuqi Meng, Mingjian Lu, Wenzhe Fan, Jinhua Huang, Jiaping Li and Zhihua Zhu
Cancer Communications 2018 38: 14
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-4-27   doi:10.1186/s40880-018-0275-2
Original Article
Integrative analysis of gene expression profiles reveals specific signaling pathways associated with pancreatic duct adenocarcinoma
Jun Li, Wenle Tan, Linna Peng, Jialiang Zhang, Xudong Huang, Qionghua Cui, Jian Zheng, Wen Tan, Chen Wu and Dongxin Lin
Cancer Communications 2018 38: 13
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-4-27   doi:10.1186/s40880-018-0289-9
Review
Amino acid transporter SLC7A11/xCT at the crossroads of regulating redox homeostasis and nutrient dependency of cancer
Pranavi Koppula, Yilei Zhang, Li Zhuang and Boyi Gan
Cancer Communications 2018 38: 12
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-4-25   doi:10.1186/s40880-018-0288-x
Original Article
Long-term outcome of a moderately hypofractionated, intensity-modulated radiotherapy approach using an endorectal balloon for patients with localized prostate cancer
Bin S. Teh, Gary D. Lewis, Weiyuan Mai, Ramiro Pino, Hiromichi Ishiyama and Edward Brian Butler
Cancer Communications 2018 38: 11
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-4-10   doi:10.1186/s40880-018-0281-4
Original Article
Cancer mortality in Serbia, 1991–2015: an age-period-cohort and joinpoint regression analysis
Milena Ilic and Irena Ilic
Cancer Communications 2018 38: 10
[ Abstract ]    [ PDF Full-text ]    [ HTML Full-text ]     [ PubMed]   Epub: 2018-4-10   doi:10.1186/s40880-018-0282-3

<<    Page 2 of 3  >>    

 

Editorial Manager


CC adopts Editorial Manager to manage its submissions from Dec.18, 2014

 Submission Guidelines  

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CC is now published by BioMed Central

© Cancer Communications

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China